HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Paalaala para sa「Appli sa Kalusugan ng Mamamayan ng Fukushima」「Card para sa Kalusugan ng Mamamayan ng Fukushima」

 Sa Fukushima, ang pangkalusugang mga bagay ay isa sa binibigyan ng pansin at pinahahalagahan kaya ang「Proyekto para sa Kalusugan ng Mamamayan sa Fukushima Passport」ay itinataguyod.

 Kapag ang card o kaya ang smart phone appli ay ginamit para sa ehersisyo, pagkain at pagsali sa event ay makakaipon ng punto at makakatanggap ng makamumurang benepisiyo.

 Sa mga detalye ay pakibisita na lang ang URL nanakasulat sa ibaba.
 http://kenkou-fukushima.jp/

 Ang smart phone appli ng「Appli para sa Kalusugan ng Mamamayan ng Fukushima」ay paki download nalang ang URL at saka gamitin.
 ※ang appli ay sa salitang Hapon nakasulat.

 iOS  Android

Inquiry: Fukushima-Ken Kenko Zoshinka
 TEL:024-521-7640

To the top of a page