HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

【Impormasyon sa iba’t ibang wika】Japanese Language Proficiency Test ay gaganapin

Tulad ng na ibalita ang 「Japanese Language Proficiency Test」ay gaganapin. Para sa karagdagang impormasyon ay paki bisita ang http://jlpt.jp/

 • Araw ng test:
  Ika- unang Test :  Hulyo 1 (Linggo) 2018
  Ika-dalawang Test: Disyembre 2 (Linggo) 2018
  Examination Fee: 5,500 yen (kasama na ang tax)
  Duration for Application:
  Ika- unang Test : Marso 26 (Lunes) ~ Abril 25 (Miyerkules) 2018
  Ika-dalawang Test: Agosto 27 (Lunes) ~ Septyembre 26 (Miyerkules) 2018

  Paraan ng pag apply: Internet o kaya ay ihulog sa koreyo
  http://info.jees-jlpt.jp/application/

  Inquiry: Nihongo Nouryouku Shiken Uketsuke Center
  Oras ng Tanggapan: (Lunes ~Biyernes puwera sa araw ng bakasyon)
  9:30~5:30p.m
  TEL:  03-6686-2974

    http://jlpt.jp/contact/index.html

※Ang nag nanais na magkaroon ng masmalalim na kaalaman sa wikang Tagalog ay tumawag lang po tuwing ika- una, pangalawa, pangatlong Linggo ng buwan. Ang nakakapag salita ng Tagalog ang siyang sasagot sa telepono.
 Pandaigdigang Asosasyon ng Fukushima(FIA)  TEL:024-524-1316

To the top of a page