Pangangalaga sa bata・Edukasyon

  1. HOME
  2. Pangangalaga sa bata・Edukasyon

Pangangalaga sa bata・Edukasyon

1.Kapag nabuntis

Kapag nalamang nabuntis ay pumunta sa obstetric and gynecology at humingi ng pregnancy certificate.

Kapag ipinasa ang pregnancy certificate sa munisipyo ay makakatanggap ng 「Mother and Child Health Handbook」

Magpatingin ng palagian sa obstetric and gynecology upang masiyasat ang kalusugan ng sanggol at ina.

Kapag nakasali sa medical insurance, ang buntis ay makakamura sa babayaran sa kanyang pagpapa tsek-up at panganganak.

Ang Mother and Child Health Handbook ay para talaan ng mga impormasyon ng sanggol ng ipanganak, at ng pagpapabakuna.

2.Pagkapanganak

(1) Pagpaparehistro ng kapanganakan at pagpaparehistro ng residente

Pagkapanganak sa sanggol, kinakailangang「 iparehistro ang kapanganakan ng sanggol」 sa loob ng 14 na araw. Isabay na din ang 「pagpaparehistro ng residente」ng sanggol.

(2) Pagpili ng nasyonalidad

Kung ang nasyonalidad ng isa sa magulang ng sanggol ay Hapones, ayon sa nasyonalidad ng dayuhang magulang, puwedeng makakuha ng Japanese Nationality o kaya Foreign Nationality o kaya Dual Nationality ang sanggol.

Kapag ang nasyonalidad ng magulang ay parehong foreign nationality, hindi maaaring kumuha ng Japanese Nationality ang sanggol.

Kapag ang nasyonalidad ng sanggol ay foreign nationality pumunta ng embassy (consulate) at iparehistro ang kapanganakan ng sanggol. Pagkatapos mag parehistro ay pumunta sa Immigration Administration Bureau upang tanggapin ang resident card.

3.Pag-aalaga ng bata

Kapag nakasali sa medical insurance ay makakatanggap ng child-care allowance mula sa gobyerno,maaari ding tumanggap ng regular na eksaminasyong medikal. Makakamura din sa babayaran sa medikasyon ng bata.

4.Day-care center at Kindergarten

Bago pumasok sa elementarya ang bata ay puwedeng pumasok sa day-care center o kindergarten, o kaya ay sa certified center for early childhood education. Ngunit ang pag pasok dito ay mayroong bayad.

Maaaring magkaroon ng kondisyon na kung walang mag aalaga sa bata.

5.Elementary school at junior high school (Compulsory)

Sa bansang Hapon ay compulsory ang pagpasok sa paaralan na anim (6) na taon sa elementary at tatlong (3) taon sa junior high school.

Ang Japanese national na magulang na may 6 na taon hanggang 15 anyos na anak ay may responsabilidad na pag aralin ang mga bata.

Dalawang klase ang paaralan, pampubliko at pribadong paaralan. Sa pampublikong paaralan, ang tuition fee at ang mga textbook ay libre.

Ang anak ng dayuhan ay maaaring pumasok sa paaralan ng Hapon. Kung gustong pumasok, komunsulta sa board of education ng gobyerno.

6.Haiskul、Kolehiyo・Junior College・Vocational School

Simula haiskul pataas ay hindi na compulsory ang pag aaral.
Dalawang klase ang paaralan, pampubliko at pribadong paaralan.
Kahit na pampubliko ang paaralan ang tuition fee at ang textbook ay hindi libre.
Para makapasok sa haiskul ay kinakailangang kumuha at pumasa sa entrance examination.
Sa prepektura ng fukushima ay mayroong 7 public high school na may especial entrance examination system para sa dayuhan.
Para sa mga detalye ay tumawag sa Fukushima ken Kyouikucho Koukou Kyouikuka(024-521-7772)

Karagdagan,kumonsulta dito kung mayroon mang suliranin o hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente (7 wika)

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Puwede ding mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2024 Fukushima International Association. All right reserved.