Impormasyon sa pamumuhay at iba't ibang link

  1. HOME
  2. Impormasyon sa pamumuhay at iba't ibang link

Makakatulong na links impormasyon sa pamumuhay

1.Status of Residence

(1) Access sa Immigration Bureau

(2) Foreign Resident Support Information Center (Wikang Hapon)

2.Pang araw-araw na pamumuhay

(1) Suporta para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan portal site (Ministry of Justice) (15 wika)

(2) 「Tungkol sa My Number」(Cabinet Office) (27 wika)

(3) 「Pag-iwas sa krimen・Pag-iwas sa sakuna・Impormasyon para sa transportasyon」(Fukushima Prefectural Police Office)(4 na wika)

(4) Fukushima Prefectural Driver's and Vehicles Licensing Center Access (Hapon)

(5) 「Foreign driver's license・International Driving Permit」(Metropolitan Police Department) (Ingles)

(6) 「Panuntunan sa Trapiko」(Metropolitan Police Department) (Ingles)

(7) 「Safety Guidelines for Cyclist」pamphlet (Metropolitan Police Department)(wikang Hapon, Ingles, Intsik, Koreano, Portugese)

(8) Homepage ng National Tax Agency (Ingles)

(9) 「Guidebook sa paghahanap ng tirahan」(Ministry of Land, Infrastructure and Transport) (14 wika)

3.Pagtatrabaho

(1) Ministry of Health, Labour and Welfare「Hello Work」 (Wikang Hapon)

(2) Ministry of Health, Labour and Welfare「Lista ng Hello Work na may interpretasyon」 (Wikang Hapon)

(3) Ministry of Health, Labour and Welfare「Batas ・Pagpapakilala ng sistema」 (Wikang Hapon)

(4) Ministry of Health, Labour and Welfare「Pamphlet para sa mga dayuhang magtatrabaho sa bansang Hapon (Marso 1, 2014 kasalukuyan)」 (5 wika)

(5) Maaring kumonsulta sa banyagang wika「Technical Intern Training Organization」 (9 wika)

(6) Ministry of Health, Labour and Welfare「Telepone Consultation Services for Foreign Workers」 (14 wika)

4.Pangangalaga sa bata・ Edukasyon

(1) 「Suporta para sa ina at sanggol」(Researching and Supporting Multi-Cultural Healthcare Service-RASC)(12 wika)

(2) 「Protektahan ang bata sa aksidente!!Accident Prevention Handbook」(Ministry of Health, Labour and Welfare) (3 wika)

(3) 「Guidebook for Starting School para sa batang dayuhang estudyante(buod)」(Ministry of Education, Culture,Sporst, Science and Technology) (7 wika)

(4) 「Fukushima Prefecture『High School Enrollment Guidebook』」(Koriyama Japanese Classroom)(5 wika)

5.Pagpapagamot

(1) 「Fukushima Impormasyong Medikal Net」(Fukushima Prefecture) (Ingles)

(2) 「Gabay kapag sumama ang pakiramdam」(Japan National Tourism Organization)(Ingles)

(3) 「Medical Handbook」(Ibaragi International Association) (21 wika)

(4) 「Multilingual Patient Registration Form for Foreigner」 (5 wika)

6.Paghahanda sa kapahamakan

(1) Cabinet Office「Mga kapaki-pakinabang na appli at web site sa panahon ng sakuna」 (15 wika)

(2) Weather Information(Japan Meteorological Agency) (15 wika)

(3) NHK Limang serbisyo para protektahan ang iyong sarili sa oras ng kapahamakan(20 wika)

(4) NTT EAST Disaster Emergency Message Dial 171(voice)(Ingles)

(5) NTT (Ingles) Disaster Message Board Service(WEB171)(Hapon、Ingles、Koreano、Intsik)

(6) NTT Safety Information Search「J-anpi」(Ingles)

(7) Google Safety Information「Google person finder」(multilingual)

(8) 「Gawin ang maaring gawain para makaiwas sa lindol!!」Shiga International Association (8 wika)

(9) Multilingual Video sa Pag-iwas sa kapahamakan「Lindol!Ano ang iyong gagawin?」(Sendai Tourism, Convention and International Association)(12 wika)

(10) 「Impormasyon na Matutulungan Kapag Pag-iwas sa Kalamidad at Kalamidad」(Tokyo Metropolitan Foundation “TSUNAGARI”)

(11) 「Prevention Manual」(Fire Department)(Ingles)

(12) 「Tiwala sa sarili sa oras ng Lindol」(Institute of Scientific Approaches for Fire and Disaster)(6 wika)

(13) Fukushima Prefecture Disaster Prevention Guidebook 「Sonaeru Fukushima Note」(Fukushima Prefecture)(Ingles)

(14) Fukushima Bousai Website「Sa oras ng kapahamakan」(Fukushima Prefecture)(Ingles)

7.Fukushima Revitalization

(1) 「Fukushima NOW」(Fukushima International Association) (7 wika)

(2) Interview Archive sa mga dayuhang residente」(Fukushima International Association) (7 wika)

(3) Fukushima Revitalization Station Revitalization Portal Site(Fukushima Prefecture)(10 wika)

(4) Decontamination Information Site(Environment Agency) (5 wika)

(5) Radiation・Radioactive MaterialsQ&A(Nagasaki University School Graduate Noboru Takamura)(Ingles)

(6) Panayam tungkol sa radiation(Kyoto College of Midecal Science Ohno Kazuko)(Ingles)

(7) Para sa mga dayuhang residente ano ba ang Higashi Nihon Daishinsai ・Aksidente sa Nukleyar Plant report ng FIA (Ingles)

8.Mag aral ng wikang Hapon

(1) Lista ng mga boluntaryong silid aralan ng wikang Hapon sa prepektura ng Fukushima (FIA) (7 wika)

(2) (Agency of Cultural Affairs) 「iugnay at mapahusay ang pamumuhay sa bansang Hapon」(10 wika)

(3) Kabuoan ng wikang Hapon at Kultura(Japan Foundation) (Ingles)

(4) Anime・komiks sa wikang Hapon(Japan Foundation) (5 wika)

(5) Magusap tayo sa wikang Hapon(NHK WORLD-JAPAN) (18 wika)

(6) JF Nihongo e-Learning Minato(Japan Foundation Japanese Language Institute Kasai) (7 wika)

(7) WEB edition「Challenge with Erin !Marunong magsalita ng wikang Hapon」(Japan Foundation) (Ingles)

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.