Pagpapagamot

  1. HOME
  2. Pagpapagamot

Pagpapagamot

1.Paghahanap ng mga institusyong medikal na may taga interpreta ng banyagang wika.

(1) Prepektura ng Fukushima「Fukushima Impormasyong Medikal Net」

Sa prepektura ng fukushima ay puwedeng hanapin ang institunyong medikal na may banyagang wika.(Wikang Hapon・Ingles) (atbp.)

(2) Japan National Tourism Organization 「Gabay kapag sumama ang pakiramdam」(Ingles)

Sa buong bansa ng Hapon ay puwedeng hanapin ang institunyong medikal na may banyagang wika.
Ipinakikilala kung papaano humingi ng kalinga sa institusyong medikal, pati na ang tungkol sa malulubhang sakit at paksa ng medikal na paggamot

2.Paghingi ng kalinga ng institusyong medikal

Sa bansang Hapon pagka natrangkaso o nasugatan ay pumupunta sa pinaka malapit na doktor(klinik).
Kapag nagkasakit o nasugatan ng malubha pumunta ng ospital. Kapag nagkagayon ay maaaring kailanganin ang letter of referral mula sa klinik.
Kailangang ipakita ang 「health insurance card」kapag pumunta sa institusyon ng medikal.
Kapag naka sali sa medical insurance ay magkakaroon ng discount sa babayarang halaga ng pagpapagamot.

3.Gamot

(1) Mga pangunahing gamot sa trangkaso o pagsakit ng ulo

Maaaring bumili ng gamot sa botika o drug store.

Hindi maaaring gamitin ang medical insurance kaya hindi mumura ang halaga ng gamot.

(2) Ang gamot na may riseta ng doktor.

Kapag nagpatingin sa institusyong medikal ay makakatanggap ng riseta mula sa doktor.

Kapag ipinakita ang riseta mula sa doktor sa botika o drug store ay maaaring bumili ng gamot.

Kung magkagayon, ang nakasali sa medical insurance ay makakamura sapag bili ng gamot.

Karagdagan,kumonsulta dito kung mayroon mang suliranin o hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente (7 wika)

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Puwede ding mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.