Paalaala

  1. HOME
  2. Paalaala

Libreng Konsultasyong Propesyonal sa pamamagitan ng Telepono para sa Dayuhang Residente

2021.04.01

①Konsultasyon sa abogado
Ligal na konsultasyon tungkol sa pamumuhay ay sasagutin ng abogado sa pamamagitan ng telepono.
②Konsultasyon sa administrative scrivener
Konsultasyon sa pagposeso ng mga dokumento tungkol sa emigrasyon at imigrasyon・status of residence・nasyonalidad, ay sasagutin ng administrative scrivener sa pamamagitan ng telepono.
Ang mga pribadong usapan ay pananatiliing lihim. Huwag mag-atubiling tumawag.

■Target Mga dayuhang naninirahan sa prepektura ng Fukushima o kaya ang kanilang pamilya
■Oras ng Konsultasyon
① Isang katao na hindi hihigit sa isang oras
② Isang katao ay 30 minuto
■Bayad sa Konsultasyon Libre (charge sa pagtawag sa telepono ay sa kokonsulta ang singil)
■Paraan ng pag-aaply Pag kasulat sa application form ay ipadala sa e-mail, fax, o ihulog sa koreo o dalahin ng personal sa FIA
※Paki download ang application form sa homepage ng FIA o kaya naman ay humingi mismo ng form sa FIA.

■Oras ng pag-aaply Martes ~ Sabado alas 9:00~5:15 ng hapon
※ Maliban sa araw ng Linggo・Lunes・kapistahan・bakasyon ng katapusan ng taon at bagong taon (12/29~1/3)
■Petsa at Oras ng konsultasyon Pagkatapos matanggap ang aplikasyon ay saka palamang mapagpapasyahan kung kailan ang petsa at oras ng konsultasyon.
■Bilang ng Konsultasyon Isang katao ay hanggang isang beses
■Aplikasyon・sanggunian
  (FIA:Fukushima International Association)
  〒960-8103  Fukushima shi Funaba cho 2-1 Fukushima Prepectural Gov. Office 2nd floor
 TEL:024-524-1316 FAX:024-521-8308
 Email:ask@worldvillage.org
 URL:https://www.worldvillage.org/life/

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2021 Fukushima International Association. All right reserved.