Pagtatrabaho

  1. HOME
  2. Pagtatrabaho

Pagtatrabaho

1.Paki tsek ang residence card

Hindi maaaring magtrabaho ang pumunta ng bansang Hapon para mag sightseeing, visiting relatives at walang resident card.
Kahit na may residence card ang isang dayuhan depende sa「visa status」 kung pupuwede siyang magtrabaho o hindi.

(1) Kapag ang visa status ay 「Permanent Visa」「Asawa ng Permanent Resident」「Asawa ng Hapon」「Long-term Resident」

Puwedeng magtrabaho

(2) Kapag ang visa status ay 「Cultural Activity」「Short-term visitor」「Foreign Student」「Trainee」「Dependent」

Hindi pinapayagang magtrabaho
Kung gustong maghanap ng trabaho ay kumuha ng「Applying for Certificate of Authorized Employment 」 at ipasa sa Immigration Bureau para humingi ng permiso.

(3) Maliban sa naka sulat sa (1) (2)

Maaari kang makapagtrabaho ng trabahong nakalista lamang sa resident card.

Kung gustong magtrabaho ng iba ay kumuha ng「Applying for Certificate of Authorized Employment 」at ipasa sa Immigration Bureau para humingi ng permiso.

(4) Applying Certificate for Authorized Emplyoment

Makakakuha ng permission sa Immigration Administration Burea. Maliban sa nakasulat na trabaho at oras ay hindi maaaring magtrabaho.

2.Paghahanap ng trabaho.

Ang public institution na tinatawag na 「Hello Work」 ang siyang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa trabaho.

Mayroong 「Hello Work」sa lahat ng lunsod at sa Tomioka town, Minami-Aizu town.

Libre ang konsultasyon at pagbibigay ng impormasyon.

3.Patakaran sa pagtatrabaho

Sa bansang Hapon may iba't ibang uri ng patakaran para protektahan ang nagtatrabaho.

Halimbawa, sa bawat prepektura ang pinakamababang suweldo sa oras ay may napagpasyahang halaga.

At saka, ang oras ng pag oovertime ay ang napagpasyahang oras.

4.Kontrata pagka magtatrabaho

Ang kontrata ang magkoknekta sa amo at magtatrabaho. Bago pumirma ng kontrata ay kinakailangang alamin ang mga nilalaman nito. Halimbawa.

  • Employment period, oras ng pagtatrabaho, pahinga kung ano ang patakaran.
  • kung magkano ang suweldo at kung papaano ang paraan ng pagbabayad.
  • Kung papaano ang patakaran sa health insurance, welfare pension insurance, employment insurance, labor insurance

Karagdagan,kumonsulta dito kung mayroon mang suliranin o hindi maintindihang bagay.

Fukushima International Association 「Tanggapan sa konsultasyon ng dayuhang residente (7 wika)

https://www.worldvillage.org/life/tl/consultation/consultation.html

Puwede ding mapagsanggunian

〒960-8103
Fukushima-Ken Fukushima-shi Funabacho 2ban 1go Fukushima Kencho Funabacho bunkan 2kai

TEL 024-524-1315

FAX 024-521-8308

Martes~Sabado 8:30~17:15
Araw na walang pasok: (Linggo, Lunes, holiday, Disyembre 29 ~Enero 3 ay walang serbisyo)

(c)2023 Fukushima International Association. All right reserved.