HOMEFIAImpormasyong pangkabuhayan para sa mga foreignersJapanese ClassesKonektadong inpormasyon sa napakalakas na lindol na naganap sa silangang parte ng JapanDisaster Prevention

Impormasyong pang Medikal


Pangkalahatang Impormasyon hinggil sa Sistema ng Medikal

 Paghahanap ng Pangkalusugang Kalinga sa ibat-ibang salita.(Lahat ay sulat hapon).
 Mangyaring tingnan ito para sa karagdagang impormasyon.Ang eksplenasyon ng mga lista ng mga dokumento sa iba’t-ibang wika para sa mga dayuhan(Minister ng Kalusugan, Kaginhawaan at Kayamanan)

Ang mga katanungang pang medikal, ang mga eksplenasyon tungkol sa dokumento at ang mga kagamitan para sa pakikipagkomunikasyon nakailangan ng mga dayuhang pasyente ay binuod.Mga katanungang Medikal sa iba’t-ibang wika(Kanagawa International Foundation)

 Sa wikang Englis, Portuges, Intsik, Ruso, Pranses, Thai, Espanyol, Indones, Tagalog, Vietnamese at ibapa na binubuo ng 14 na wika na may kani-kaniyang medical questionnaire para sa bawat medical treatment tulad ng Internal Medicine (Naika),Opthalmology (Mata o Ganka), Pediatrics (Sakit ng Bata o Shonika) at ibapa na binubuo ng 11 departamento ay puwede pong idownload.Banyagang Gabay (handbook) para sa Medikal na Institusyon. (Medikal na Asosasyon sa Prefektura ng Guma)

 Sa homepage ng Medikal na Asosasyon sa Prefektura ng Guma ang「Banyagang Gabay」sa wikang Englis, Portuges, Espanyol, Tagalog ng PDF file ay puwedeng idownload.
 Hindi lang ang mga pasyenteng mga magpapacheck-up kundi ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa mga mao-ospital, mga check-up , ang kabuuang halaga, ang reseta o hatol at marami pang iba ay nakabuod sa wikang Hapon.Impormasyon para sa pamumuhay sa iba’t-ibang wika (Konseho ng Lokal na Awtoridad para sa Pandaig-digang Ralasyon)

 Para sa mga dayuhang nakikipamayan ang mga impormasyon tungkol sa 「Medikal na Lunas」,「Panganganak・Pagpapalaki sa bata」na may paliwanag sa wikang Hapon ay mayroon ding mga interpretasyon sa wikang Englis, Intsik, Koreano, Espanyol, Portuges at Tagalog.Mga katanungan na dapat fill- upan para sa pagbakuna (Vaccination Research Center)

 「Bakuna at ang kalusugan ng mga bata 2014」Ang mga katanungan na dapat fill-upan ay puwede pong idownload sa wikang Englis, Koreano, Intsik, Portuges at Tagalog.Talaan ng mag-ina sa panganganak (Maternity record book) sa banyagang wika. (Mga pag-aaral tungkol sa kalusugan ng ina at anak)

 Batay sa batas ng Minister ng Health, Labour, and Welfare ang pahina ng talaan para sa kalusugan ng ina at anak ay isulat sa dalawang wika (isa sa banyagang wika at ang isa ay sa Hapon). Ang 8 banyagang wika ay ang mga sumusunod Englis, Intsik, Tagalog, Espanyol, Portuges, Koreano, Thai, Indones.Serbisyo sa Medical Information mula sa telepono (AMDA International Medical Information Center)

 Nagbibihay ng mga patnubay tungkol sa Medical Welfare na naisalin sa iba’t ibang lengguwahe tulad ng mga Medical Institution na tumatanggap ng foreigners, nagpapakilala ng mga Medical Institution na nakakaintindi ng foreigners.

 AMDA International Medical Information Center Tokyo  TEL: 03-5285-0800


To the top of a page